doučujem.online
učím
.online
Dobrý deň! Volám sa Tomáš a pomôžem vám zvládnuť cudzie jazyky. Bez stresu, odborne a s využitím moderných technológií.
anglický jazyk
nemecký jazyk
doučujem online. (so mnou) porozumiete

anj, nj, office, photoshop, wordpress, literatúra

zš, sš, vš, zamestnanie, seniori

ku každej hodine personalizované poznámky

ms teams, messenger, google meet

pri práci využívam moderné technológie, prezentácie, testy, hry, mnemotechnické pomôcky, výučbu dopĺňam o zaujímavé fakty z vývinu jazyka a historické/kultúrne zaujímavosti

poznámky, prezentácie, videá, multimediálne zdroje

dobre mienené rady na skúšky, na učenie - didakticko-pedagogické poradenstvo (z praxe)

mám skúsenosti s učením na ZŠ, SŠ, VŠ, jazykovej škole a s individuálnym doučovaním

web doučujem.online som sa rozhodol otvoriť pre všetkých, ktorí majú záujem osvojiť si, alebo zdokonaliť cudzí jazyk. Pomôžem vám naplniť váš potenciál.

Skúsenosti s učebnicami Direkt Interaktiv, Direkt Neu, Themen aktuell, Wir, Headway, Business English...
príprava na maturitné a prijímacie skúšky
príprava na pohovor do zamestnania
príprava pobyt v zahraničí
príprava na skúšky k certifikátom
pomoc s učivom na ZŠ, SŠ a VŠ
Prvotný cieľ jazykového vyučovania je komunikatívny cieľ. Má za cieľ rozvíjať štyri rečové zručnosti:
- počúvanie,
- čítanie
- ústny prejav,
- písanie.

Rečové zručnosti, písomné zručnosti, gramatika, reálie.

Kľúčové kompetencie
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií, ako základným orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:
a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život, ktoré v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne a písomne sa vyjadrovať, spracovávať a využívať písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové úlohy a situácie komplexného charakteru, čítať, rozumieť a využívať text.
Absolvent má:
- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,
- reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku,
- štylizovať listy (formálne, neformálne), vyplňovať formuláre (životopis),
- osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,
- vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,
- vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku.
b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach. Od žiaka sa vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať sa o svoje zdravie a životné prostredie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody.
Absolvent má:
- rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,
- stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,
- prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy.
c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy
Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Sú to schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.
Absolvent má:
- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,
- poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie),
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.
d) Podnikateľské spôsobilosti
Tieto spôsobilosti umožňujú orientáciu na vlastné podnikanie. Žiaci musia byť schopní využívať informačné toky, preberať zodpovednosť za prijaté rozhodnutia, rešpektovať podnikateľskú etiku. Tvorivé a inovatívne prístupy do ľudských zdrojov sú integrálnou súčasťou rozvoja spoločnosti založenej na vedomostiach. Tieto kompetencie vznikajú v kontexte socio-ekonomickej krízy a transformácie organizácie práce, ktorých dôsledkom je nový model riadenia.
Absolvent má:
­ pracovať so základnými informáciami v cudzom jazyku,
­ operatívne sa rozhodovať a prijímať opatrenia,
­ sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí.
e) Spôsobilosť využívať informačné technológie
Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné zručnosti pri práci s osobným počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimo pracovnom čase. Sú to schopnosti, ktoré umožňujú žiakom ich osobnostný rast, vlastné učenie a výkonnosť v práci.
Absolvent má:
­ vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,
- komunikovať elektronickou poštou,
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

1.2 Všeobecné kompetencie
Absolvent má:
- zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie,
- ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,
- v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,
- s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje.

1.3 Odborné kompetencie
a) Požadované vedomosti
Absolvent má:
­ ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a využívať osvojené pojmy pri riešení praktických úloh.
b) Požadované zručnosti
Absolvent vie:
- pracovať na PC na užívateľskej úrovni,
- ovládať odbornú terminológiu v svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy a zásady pri riešení praktických úloh,
c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
Absolvent sa vyznačuje:
- empatiou, toleranciou,
- vytrvalosťou, flexibilitou,
- kreativitou, komunikatívnosťou.


čo je výhodou a prednosťou, jedinečné:

jedinečné využitie moderných technológií naplno. Píšte testy, skladajte skúšky, trénujte znalosti s využítím bodového vyhodnotenia, získavajte odznaky, odmeny, tvorte rekody a odhaľujte slabiny pomocou analýzy a môjho individuálneho prístupu - úplne jednoducho povedať
Počúvanie s  porozumením
Čítanie s porozumením
Samostatný ústny prejav a konverzácia
Písanie